• 14
  mei

  Hoe de huur opzeggen om te verbouwen ?

      Als je een woning of appartement verhuurt in het kader van de woninghuurwet, kan je als verhuurder de huurovereenkomst soms opzeggen om in het huurpand verbouwingen te doen. Wat moet je daarvan weten? Wanneer? Als je een woning of appartement (waarin je huurder zijn hoofdverblijfplaats heeft) verhuurt voor negen jaar, kan je de huur opzeggen om er verbouwingen in …

   


  Als je een woning of appartement verhuurt in het kader van de woninghuurwet, kan je als verhuurder de huurovereenkomst soms opzeggen om in het huurpand verbouwingen te doen. Wat moet je daarvan weten?

  Wanneer?


  Als je een woning of appartement (waarin je huurder zijn hoofdverblijfplaats heeft) verhuurt voor negen jaar, kan je de huur opzeggen om er verbouwingen in te doen. Je kan dat doen op het einde van elke driejarige periode. Je moet dan wel een opzegtermijn van zes maanden naleven.  Kijk voor je zo’n opzeg geeft wel na of het huurcontract deze opzegmogelijkheid niet uitsluit. Zo’n clausule is namelijk perfect geldig.


  Niet elke verbouwing komt in aanmerking.


  De verbouwingen die je wil doen moeten voldoende ‘zwaar’ zijn. Ze moeten namelijk van aard zijn dat het voor je huurder niet mogelijk is om intussen in de woning te blijven wonen. Bovendien moet de kostprijs van de werken meer dan drie jaar huur bedragen.

  "De werkzaamheden moeten verder beginnen binnen de zes maanden en eindigen binnen de 24 maand na het verstrijken van je opzeg. Hou je je niet aan deze regels, dan riskeer je aan je huurder een schadevergoeding van maar liefst 18 maand huur te moeten betalen."


  Een uitzondering geldt als je buitengewone omstandigheden kan bewijzen, zoals bijvoorbeeld het faillissement van je aannemer.
   

  Hoe opzeggen?


  Als je de huur om deze reden wil opzeggen moet je aan elk van je huurders een aangetekende brief sturen. Daarin moet staan dat je de huur opzegt omwille van de verbouwing of de verfraaiing van het huurhuis. Stuur meteen aan je huurder een kopie  mee van minstens één van de volgende documenten : een bouwvergunning, een gedetailleerd bestek, een beschrijving van de werken samen met een gedetailleerde kostenraming of een aannemingsovereenkomst.

  In Wallonië moet je vanaf 1 september deze documenten bezorgen binnen de twee maanden nadat de huurder ze vraagt. Doe je dat niet dan kan de nietigheid van de opzeg gevraagd worden.
   

  Meerdere appartementen.


  Ben je eigenaar van meerdere appartementen in hetzelfde gebouw die je tezelfdertijd wil verbouwen, dan kan je al de huurders gelijk wanneer opzeggen met een opzegtermijn van zes maand. Hou er wel rekening mee dat er geen opzegging mag gebeuren tijdens het eerste jaar van de huurovereenkomst. Dit kan enkel als er verbouwingswerken uitgevoerd worden waarvan de kostprijs meer bedraagt dan twee jaar huurgelden voor alle appartementen samen.


  Je hoeft dan overigens niet alle huurders tegelijk op te zeggen. Je kan dat in fases doen en dit bv. in functie van de planning van je aannemer om de appartementen één na één aan te pakken.

   

 • 16
  jan

  INDEXERING van de huurprijs wanneer en hoe !

  Het is weer januari : tijd om de huur te indexeren?   Het is een vaak voorkomend misverstand dat alle huurprijzen in januari moeten worden geïndexeerd. Je moet dat integendeel doen op de verjaardag van de inwerkingtreding van de huur. Indexeren kan. Als je een woning of appartement verhuurt waarin de huurder zijn hoofdverblijfplaats heeft kan je de huurprijs indexeren. Je kan dit…

  Het is weer januari : tijd om de huur te indexeren?

   

  Het is een vaak voorkomend misverstand dat alle huurprijzen in januari moeten worden geïndexeerd. Je moet dat integendeel doen op de verjaardag van de inwerkingtreding van de huur.

  Indexeren kan.

  Als je een woning of appartement verhuurt waarin de huurder zijn hoofdverblijfplaats heeft kan je de huurprijs indexeren. Je kan dit zelfs doen als er geen indexeringsclausule in de huurovereenkomst staat. De huurovereenkomst kan de mogelijkheid om te indexeren wel uitsluiten. Verhuur je een winkelpand, een garage of tweede verblijf dan kan je alleen indexeren als er een uitdrukkelijke bepaling in de huurovereenkomst staat die dat toelaat.

  De formule staat vast.

  In de woninghuurwet staat wanneer en hoe je moet indexeren.  Je mag dat maar één keer per jaar doen op de verjaardag van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst.  Sloot je bv. in maart een huurovereenkomst af die op 1 mei in werking treedt dan mag je pas in mei indexeren.

  De wet geeft ook de formule aan die je moet gebruiken.  Je moet de oorspronkelijke huurprijs vermenigvuldigen met de gezondheidsindex van de maand die de verjaardag van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst voorafgaat en dat delen door het indexcijfer (gezondheidsindex) van de maand die het sluiten van het contract voorafgaat.  Je kan de berekening gemakkelijk zelf maken via de website http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/economie/consumptieprijzen/huurcalculator/.

  Hoe vragen?

  Diegene die belang heeft bij de indexering moet de aanpassing vragen aan de ander. Veelal is dat de verhuurder, tenzij de index zou zijn gedaald. Vraag het eerst via een gewone brief. Betaalt de huurder vervolgens niet dan kan je een aangetekende brief sturen.

  De nieuwe huurprijs geldt in principe enkel voor de toekomstige huur. Je kan wel tot maximum drie maanden teruggaan in de tijd als je vergat tijdig de indexatie te vragen.

 • 24
  nov

  Hypothecaire lening : hoe hoog mogen de dossierskosten zijn ?

    Als je een hypothecaire lening aangaat voor het kopen, bouwen of verbouwen van een huis zal de bank je vaak dossierkosten aanrekenen. Sinds april 2017 worden die kosten wettelijk begrensd. Hoeveel mogen ze maximaal bedragen?     Omdat sommige banken de dossierkosten bij een hypothecair krediet systematisch optrokken werd er in de wet een maximumbedrag opgenomen. Wat moet je …

   

  Als je een hypothecaire lening aangaat voor het kopen, bouwen of verbouwen van een huis zal de bank je vaak dossierkosten aanrekenen. Sinds april 2017 worden die kosten wettelijk begrensd. Hoeveel mogen ze maximaal bedragen?

   

   

  Omdat sommige banken de dossierkosten bij een hypothecair krediet systematisch optrokken werd er in de wet een maximumbedrag opgenomen. Wat moet je hiervan weten?

   

  In principe 500 euro

  De maximale dossierkost die de bank je mag aanrekenen als je een hypothecair krediet aangaat bedraagt 500 euro. Het gaat om een maximum. De bank kan je dus eventueel een lagere of zelfs geen kost aanrekenen. Probeer dan ook bij je onderhandelingen bij het afsluiten van een lening de kosten zo laag mogelijk te houden.

   

  Wat bij een overbruggingskrediet?

  Ga je een overbruggingskrediet aan (je koopt bijvoorbeeld een huis maar je bestaande woning die te koop staat is nog niet verkocht), dan bedragen de maximale dossierkosten 300 euro. De combinatie van een overbruggingskrediet met een nieuw krediet mag maximaal 800 euro aan dossierkosten met zich brengen.

   

  En bij herfinanciering?

  Herfinancier je je krediet bij dezelfde kredietgever, dan mogen de dossierkosten hoogstens vijftig procent bedragen van de dossierkosten die, op het ogenblik dat de herfinanciering wordt aangegaan, worden aangerekend voor nieuwe hypothecaire kredieten. Als je binnen het jaar een tweede herfinanciering afsluit, dan mag de bank nogmaals de initiële dossierkosten aanrekenen. 

   

  De wet geeft ook maximumbedragen aan voor duplicatiekosten en de kosten voor het lichten van een contractuele optie (bv. de mogelijkheid voor een consument om een uitstel van betaling te vragen als hij zijn woonkrediet tijdelijk niet kan aflossen). De kost hiervan mag maximum 50 euro bedragen.

 • 22
  nov

  De nieuwe woninghuurwet in Vlaanderen : wat verandert er ?

  Binnen de Vlaamse regering werd onlangs een akkoord gesloten over een nieuw decreet rond woninghuur. Wat gaat er zoal veranderen en vanaf wanneer zal dat het geval zijn?   In de pers werd al heel wat aandacht besteed aan de nieuwe regels rond woninghuur die er in Vlaanderen zullen komen. Daarbij wordt de focus vooral gelegd op de huurwaarborg. Die zou namelijk van twee naar drie maanden huu…

  Binnen de Vlaamse regering werd onlangs een akkoord gesloten over een nieuw decreet rond woninghuur. Wat gaat er zoal veranderen en vanaf wanneer zal dat het geval zijn?

   

  In de pers werd al heel wat aandacht besteed aan de nieuwe regels rond woninghuur die er in Vlaanderen zullen komen. Daarbij wordt de focus vooral gelegd op de huurwaarborg. Die zou namelijk van twee naar drie maanden huur gaan. Daarnaast zijn er ook nog heel wat andere zaken die zullen wijzigen.

   

  Vanaf wanneer?

  Op dit moment is het nieuwe decreet nog niet gestemd door het Vlaamse parlement. Het gaat nog om een ontwerp. Er is wel al een akkoord over de nieuwe regelgeving binnen de Vlaamse regering. Allicht zal de nieuwe wet (voor de meeste zaken) in werking treden vanaf september 2018. Weet overigens dat de nieuwe wetgeving betrekking zal hebben op de zogenaamde woninghuur. Bovendien staan er een aantal bepalingen in rond de verhuring van studentenkamers. Daarop gaan we op een ander moment verder in. Andere soorten huur (bv. handelshuur, huur van een kantoorruimte, …) worden in het decreet niet geregeld.

   

  Huurwaarborg

  Een eerste belangrijke wijziging betreft inderdaad de huurwaarborg. De waarborg kan daarbij voortaan maximaal drie maand huur bedragen. De huurder krijgt volgens de nieuwe regels nog altijd de keuze hoe hij de huurwaarborg wil stellen. Hij kan dat op drie manieren doen. Hij kan ervoor kiezen om de huur op een geblokkeerde bankrekening te plaatsen of hij kan werken met een zakelijke zekerheidstelling bij een financiële instelling op zijn naam. Ten derde kan hij de waarborg ook verlenen ten gevolge van een standaardcontract tussen een OCMW en een financiële instelling.

   

  Huur van korte duur

  Het nieuwe decreet biedt de huurder van een kortlopende huurovereenkomst de mogelijkheid om die huurovereenkomst op ieder tijdstip te beëindigen als hij een opzeggingstermijn van drie maanden naleeft. De verhuurder heeft dan wel recht op  een vergoeding. Die bedraagt anderhalve maand, één maand of een halve maand huur naargelang de huurovereenkomst een einde neemt gedurende het eerste, het tweede of het derde jaar van de huur. Hierbij wordt rekening gehouden met de aanvangsdatum van de eerste huurovereenkomst. Zolang de huurovereenkomst voor korte duur niet geregistreerd is zijn de opzeggingstermijn en de vergoeding wegens beëindiging in het eerste, tweede of derde jaar niet van toepassing.

   

  Problemen met het verhuurde pand

  Het decreet zegt verder dat het verhuurde onroerend goed moet beantwoorden aan de elementaire vereisten van veiligheid, gezondheid en woningkwaliteit. Is dat niet het geval, dan is de huurovereenkomst nietig. De rechter kan in dat geval de huurder wel verplichten om een bezettingsvergoeding te betalen aan de verhuurder. Om het bedrag daarvan te bepalen wordt gekeken naar de objectieve huurwaarde van het pand, rekening houdende met de gebreken aan het goed. De huurder kan in dit geval een schadevergoeding vragen van de verhuurder.

   

  Volgens de nieuwe regels is de huurder verantwoordelijk voor kleine herstellingen en herstellingen die nodig zijn door een oneigenlijk gebruik van het gehuurde pand of door een gebrek aan onderhoud als een goede huisvader. Herstellingen door ouderdom of overmacht moeten worden gedaan door de verhuurder. Er zal verder een lijst worden opgemaakt van wat kleine herstellingen juist zijn. In het huurcontract kan de herstellingsplicht van de huurder beperkt of zelfs uitgesloten worden. De verplichtingen van de huurder kunnen niet uitgebreid worden.

   

  Als de huurders uiteengaan

  Het nieuwe decreet geeft ook aan dat als de huurders getrouwd zijn of wettelijk samenwonen en ze uiteengaan, ze onderling afspreken wie de huurovereenkomst voortzet. Ze moeten dat aan de verhuurder meedelen. Als de huurders het niet eens worden, beslist de rechtbank. Werd de huurovereenkomst door beide huurders ondertekend, dan kan de verhuurder de huurder die ‘afhaakte’ nog gedurende zes maanden nadat hij geen huurder meer is, aanspreken voor de betaling van de huurprijs.

 • 04
  Jun

  WAT IS ZONEVREEMD WONEN !

  We zijn allemaal graag bezig met onze woon-, leef- en buitenruimte. We stemmen deze zo veel mogelijk af op onze wensen en noden, maar ook op de omgeving. De plaats waar we wonen en leven, kiezen we eveneens bij voorkeur zelf. Mensen die graag buiten bezig zijn, kiezen dikwijls bewust voor een woning op het platteland, uit de drukte, waar er nog ruimte is om je woning en tuin écht vorm te ge…

  We zijn allemaal graag bezig met onze woon-, leef- en buitenruimte. We stemmen deze zo veel mogelijk af op onze wensen en noden, maar ook op de omgeving. De plaats waar we wonen en leven, kiezen we eveneens bij voorkeur zelf. Mensen die graag buiten bezig zijn, kiezen dikwijls bewust voor een woning op het platteland, uit de drukte, waar er nog ruimte is om je woning en tuin écht vorm te geven. Soms hoor je dan verhalen over mensen die in een zonevreemde woning wonen. Maar wat is dat eigenlijk, zonevreemd wonen, en heeft dit gevolgen voor je eigen situatie? 

  ​Zonevreemd is niet gelijk aan illegaal

  In de jaren ‘90 kwam de afbraak van illegale woningen heel dikwijls in het nieuws. Toen ontstond ook de verwarring tussen zonevreemde en illegale woningen. Toch is er een fundamenteel verschil: illegale woningen en constructies zijn gebouwen ZONDER stedenbouwkundige vergunning. Legale zonevreemde woningen zijn woningen die misschien wel in een ander gebied liggen dan waar ze in het ideale geval thuishoren, maar die wel perfect stedenbouwkundig vergund zijn. Maar omdat veel van de woningen die in de jaren ‘90 geviseerd werden, zonevreemd én illegaal waren, is de verwarring tussen beide termen ontstaan. In dit artikel hebben we het enkel over zonevreemde legale woningen.

  De theorie ivm. zonevreemd wonen

  Volgens de definitie is een onroerend goed zonevreemd wanneer het ‘volgens het geldende plan niet in de juiste bestemming ligt.’ Die geldende plannen zijn de gewestplannen, de bijzondere plannen van aanleg en de ruimtelijke uitvoeringsplannen, die door de overheid opgemaakt werden en worden. Deze verdelen het Vlaamse grondgebied grosso modo in woongebieden, agrarische gebieden, industriegebieden en recreatiegebieden. Er zijn echter nog heel wat verfijningen van deze hoofdgebieden, en regiogebonden nuances. Die gebieden geven aan waar je met een bepaalde activiteit best gevestigd bent. Landbouwbedrijven kunnen zich best vestigen in agrarisch gebied, milieubelastende industrieën in industriegebied, en woonfuncties horen bij voorkeur thuis in woongebied.

  Zonevreemd wonen in de praktijk

  Spijtig genoeg is de ruimtelijke ordening in Vlaanderen in de praktijk toch enigszins anders georganiseerd. Hoewel de eerste indeling in gewestplannen al dateert van 1972, waren er ook toen al historische situaties waardoor bedrijven bijvoorbeeld ineens in woongebied bleken te liggen, en woningen in landbouwgebied.

  Bovendien kunnen gebouwen ook evolueren van zone-eigen naar zonevreemd. Een gekend voorbeeld ter verduidelijking: in agrarisch gebied woont een landbouwerskoppel op een boerderij. Het gezin is sinds jaren landbouwer in hoofdberoep, en baat op de boerderij en in de omgeving, haar landbouwactiviteiten uit. Het koppel wordt ouder, de kinderen gaan het huis uit en niemand neemt de activiteiten van het landbouwbedrijf op die plaats over. De man en de vrouw beslissen hun boerderij te verkopen en dichter bij het dorp te gaan wonen, in een kleiner huis of appartement. Een jong koppel koopt de boerderij, met de bedoeling er te gaan wonen en een aantal paarden te houden. Maar zij zijn geen landbouwer in hoofdberoep. Op dat moment wordt de boerderij zonevreemd want de landbouwfunctie is niet meer aanwezig op het bedrijf. Paarden houden wordt immers door de band genomen, niet aanzien als een landbouwactiviteit, tenzij je kan aantonen dat je met paarden fokken een volwaardig jaarinkomen kan genereren.

  De gevolgen van zonevreemd wonen

  Nemen we de verkochte boerderij opnieuw als voorbeeld. Het jonge koppel kan perfect in deze boerderij wonen en alle stallingen en andere gebouwen, die al vergund waren, blijven gebruiken. Willen ze het woongedeelte verbouwen en uitbreiden, dan zijn ze wel beperkt tot 1.000 m³ totale woning. Ze kunnen dus niet zomaar hun woning uitbreiden. Willen ze een bed & breakfast installeren in de oude stallen? Dan kan dat via de aanvraag van een functiewijziging. Willen ze echter een nieuw gebouw zetten voor deze B&B, dan is dit niet haalbaar, want zonevreemde volume-uitbreidingen zijn uitgesloten. Bestaande volumes kunnen ver- en herbouwd worden zolang ze vergungd en niet verkrot zijn.

  Was dit jonge koppel wel landbouwer in hoofdberoep geweest, dan hadden ze wel gemakkelijker kunnen uitbreiden. Ze hadden bijvoorbeeld een nieuwe loods kunnen bouwen, of een nieuwe stal, indien dat nodig was in het kader van hun landbouwactiviteit. Als particulier of hobbyboer zijn ze gehouden aan de bestaande bebouwing, die gelukkig in de meeste gevallen wel vrij uitgebreid is bij een bestaand landbouwbedrijf.

  In de praktijk blijkt dat oude landbouwbedrijven gebruikt worden voor allerhande nieuwe activiteiten:

  • paardenhouderij
  • Bed & Breakfast
  • restaurant
  • privé-wellness

  Wanneer je zulke plannen hebt, informeer je dan altijd heel goed vooraf! Lokaal kunnen er immers nog andere reglementeringen gelden, die de mogelijkheden toch weer beperken. Zo zijn er bijvoorbeeld ook bepaalde landbouwgebieden waarin aan natuurbescherming gedaan wordt, waardoor de mogelijkheden op die plaats beperkt zijn. Dat weet je toch best vooraf!

  Wanneer je van plan bent een bestaand onroerend goed te kopen, ga dan ook altijd goed na of alles wel degelijk vergund is. Dikwijls zijn bijvoorbeeld het hoofdgebouw en de grote constructies wel vergund, maar zijn er achteraf heel wat uitbreidingen en aanbouwen gebeurd, die niet vergund zijn. Wil je daar dan een nieuwe activiteit opstarten, dan kan je wel eens tegen een ‘njet’ van de gemeente aanlopen. Je weet dus best vooraf welke gebouwen vergund zijn en welke niet.

  Zonevreemde gebouwen komen in alle gebieden voor, niet enkel in agrarisch gebied.

  Zo liggen er heel wat kleine KMO’s in woongebied en is de plaatselijke overheid niet altijd even happig om die activiteiten te laten voortzetten. Zorg er dus voor dat je de mogelijkheden goed kent, vooraleer je een gebouw koopt. Er zijn zeker mogelijkheden voor zonevreemde gebouwen, maar je moet de randvoorwaarden wel goed kennen.

  (Bron : DLV)

  kijk ook op  https://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Infoopmaat/Zonevreemd/Woningen     van de Vlaamse Overheid !

 • 20
  mei
  Groendrop Parijs

  ECO aan de Seine - Parijs bouwt een uniek, zwevend groendorp !

     “Tegen 2021 kleurt het 17de arrondissement nog groener”    Bij zwevende groendorpen denk je eerder aan ‘Avatar’ dan aan Parijs. Toch zijn ook onze buren niet zo ver verwijderd van zo’n bijzondere realisatie in ecologisch bouwen. De gelukkige? Het 17de arrondissement. Toeristen zwermen minder vaak uit naar deze wijk, die nochtans heel wat …

   

   “Tegen 2021 kleurt het 17de arrondissement nog groener” 
   
  Bij zwevende groendorpen denk je eerder aan ‘Avatar’ dan aan Parijs. Toch zijn ook onze buren niet zo ver verwijderd van zo’n bijzondere realisatie in ecologisch bouwen. De gelukkige? Het 17de arrondissement. Toeristen zwermen minder vaak uit naar deze wijk, die nochtans heel wat leuke plekjes herbergt. Vooral liefhebbers van stedelijk groen kunnen er hun hart ophalen aan parels van parken als Square des Batignolles. En tegen 2021 kleurt dit deel van Parijs dus nog groener. Een parkeerterrein wordt er omgetoverd tot “een zwevend dorp middenin een bos”, aldus de eco-architecten.
   
  Het Parijs van de toekomst? De groene hoogte in
   
  De Eiffeltoren krijgt concurrentie. De skyline van het Parijs van de toekomst zal doorprikt worden door de groene wolkenkrabbers van Vincent Callebaut, een Belg nota bene. Zijn futuristische torens krijgen goed gezelschap, want ook het Parijse bureau Oxo Architects gaat groen en hoog. Zij ontwierpen een met bomen bedekt gebouw. De kers op de groene taart? Een rij huizen op het dak, dat meteen ook dienst doet als een voetgangersbrug over de snelweg. Win-win dankzij eco-architectuur.
   
  Duizend bomen verbinden de stad
   
  De plek van het groendorp (‘Milles Arbres’) is strategisch gekozen. Het 17de arrondissement wordt omarmd door de Ring rond Parijs. Dit monster slibt elke ochtend en avond volledig dicht. Alsof het stadscentrum hier liever niets mee te maken heeft, slaat de ring een echte bres tussen Parijs en zijn banlieues. Voor Manal Rachdi, mede-oprichter van Oxo Architects, was dit de grote uitdaging: “We wilden het gat wegwerken dat ontstaan is door de snelweg. Onze bomen zijn een eerste stap. Iedereen kan de snelweg oversteken door het park.” Het gebouw loopt breder uit naar boven toe, als een omgekeerde piramide, om zo veel mogelijk groene, publieke ruimte te creëren.
   
  Het antwoord op de opwarming van de aarde
   
  Gebouwen met groen tooien doen architecten niet alleen uit esthetische overwegingen. De bomen filteren de vervuilde lucht en drukken de stijgende stadstemperaturen. Het feit dat deze groene beschermengels bovenop daken staan, heeft ook zijn reden. Er gaat namelijk enorm veel energie verloren langs het dak. Het groendorp sluit deze lek hermetisch af. Het heeft bovendien een heel eigen ecosysteem dat draait op wind-, zonne- en geothermische energie.
   
  (Bron: Inspirerend-wonen.be)
 • 07
  apr

  Voor welke verbouwingen en renovaties heb je een vergunning nodig ?

    Er bestaan verschillende soorten verbouwingen en renovaties. Het is dan ook belangrijk om te weten voor welke soort je een stedenbouwkundige vergunning nodig hebt en voor welke niet. We zetten de verschillende klusjes even op een rij. 1. Verbouwen zonder uitbreiding Ga je verbouwen, maar wordt de woonoppervlakte van je woning hierdoor niet groter, dan is de verbouwing of ren…
   

  Er bestaan verschillende soorten verbouwingen en renovaties. Het is dan ook belangrijk om te weten voor welke soort je een stedenbouwkundige vergunning nodig hebt en voor welke niet.

  We zetten de verschillende klusjes even op een rij.

  1. Verbouwen zonder uitbreiding

  Ga je verbouwen, maar wordt de woonoppervlakte van je woning hierdoor niet groter, dan is de verbouwing of renovatie niet vergunningsplichtig. Een uitzondering hierop zijn stabiliteitswerken. Hier geldt vaak wel meldingsplicht voor en vereist de medewerking van een architect.

  Als je stabiliteitswerken laat uitvoeren bij de renovatie van je voorgevel ben je echter wel altijd vergunningsplichtig.

  2. Verbouwen met uitbreiding

  Wanneer je je woning gaat uitbreiden, heb je een vergunning nodig en/of moet je de werken melden. Kleine bijgebouwen mag je bijvoorbeeld wel zonder een vergunning plaatsen, maar moet je wel melden.

  Er hangen enkele voorwaarden aan vast. Het nieuwe bijgebouw moet klein genoeg en laag genoeg zijn en voldoende afstand houden van perceelsgrenzen. Denk bijvoorbeeld aan een tuinhuis.

  3. Onderhoudswerken

  Je huis onderhouden door bijvoorbeeld nieuwe ramen te plaatsen, pleisterwerk te laten herstellen of een nieuwe keuken te plaatsen, is vrijgesteld van vergunningsplicht.

  4. Verandering woonfunctie

  Wanneer de woonfunctie van de woning verandert door de verbouwingen heb je een stedenbouwkundige vergunning nodig. Zelfs wanneer je hiervoor geen werken uitvoert of laat uitvoeren.

  5. Woning opdelen

  Wil je je woning opdelen in meer woongelegenheden zoals appartementen of studio’s? Dan heb je altijd een bouwvergunning nodig. Ook hier geldt deze regel als je geen bouwwerken uitvoert.

  6. Zorgwoning

  Wanneer je van je huis een zorgwoning wilt maken, heb je geen vergunningsplicht. Je mag dan wel geen uitbreidingswerken laten uitvoeren, enkel constructiewerken. Als je ooit terug overgaat van zorgwoning naar normaal huis, moet je dit wel melden.

  7. Ondergronds bouwen

  Voor kleine en veelvoorkomende constructies ondergronds, zoals een brandstoftank of regenwaterput, heb je geen bouwvergunning nodig. Als je een hele nieuwe kelderverdieping gaat voorzien is een vergunning wel verplicht.

  8. Tijdelijke opslag

  Wanneer je tijdens je verbouwwerken extra opslagruimte wilt voorzien in de vorm van bijvoorbeeld een container, heb je een stedenbouwkundige vergunning nodig. Je krijgt hiervoor wel een vrijstelling als de opslagplaats niet zichtbaar is vanaf de openbare weg en minder dan 10 m³ ruimte in beslag neemt.

  9. Sloopwerken

  Voor het slopen van bouwwerken waarvoor de plaatsing vergunningsvrij was, geldt ook een vrijstelling van vergunning bij het slopen. Toch is slopen in regel vergunningsplichtig. Vraag daarom best de details na op de website van de Ruimtelijke Ordening van de Vlaamse Overheid.

  Wil je een stedenbouwkundige vergunning aanvragen, melden of heb je er vragen over?

  Dan kun je je wenden tot de gemeentelijke dienst Ruimtelijke Ordening van de plaats waar de verbouwing gaat doorgaan. Voor specifieke informatie over je plannen kun je ook de dienst Ruimtelijke Ordening in jouw gemeente contacteren of op de website van de Vlaamse Overheid, RuimtelijkeOrdening.be, kijken voor meer informatie.

 • 01
  apr
  Dubai Marina

  Dubai enjoys record start to 2016

  After stabilising in 2015, Dubai is enjoying a record start to the year, with property sales already passing £12.8 million. Figures from the Dubai Land Department show that a record total of AED68.48 billion has already been transacted, painting a positive picture for the coming year. Indeed, they follow a downbeat 12 months for the emirate’s housing market, with many brokers reportin…

  After stabilising in 2015, Dubai is enjoying a record start to the year, with property sales already passing £12.8 million.

  Figures from the Dubai Land Department show that a record total of AED68.48 billion has already been transacted, painting a positive picture for the coming year. Indeed, they follow a downbeat 12 months for the emirate’s housing market, with many brokers reporting that house prices fell around 10 per cent and sales moderated. Now, though, the mood is improving, with experts arguing the market has stabilised.

  “Sentiments are slowly turning around by way of snapping up “below market” deals as well as end users looking to capitalise on current conditions,” Sameer Lakhani, Managing Director at Global Capital Partners, tells Gulf News.

  “It is the nature of the turnaround that will be debated in the coming months — but what we are seeing is a clear bottoming out process underway.”

  That bottoming out of values could attract more investors seeking to purchase before prices begin to climb once more.

  Gibran Y. Bham, Co-founder of Lookup.ae, adds: “Sellers listing their properties are finding it difficult to move properties at perceived market prices. We’re seeing sellers revise prices downwards to attract buyers who are now patient and intent on obtaining the best possible price points.

  “The current correction has brought prices back to just before pre-winning Expo 2020 levels.”

  Expo 2020 is certainly set to be a milestone for the emirate’s real estate market, with the exhibition also expected to provide a major boost to both activity and demand.

  KPMG expects the market will recover in 2017 as work surrounding the 2020 event really gets underway,

  “With effective regulations in place and the infrastructure investment that is committed as part of Expo 2020, we should see an upturn in the real estate industry in 2017,” Sidharth Mehta, partner and head of building, construction and real estate at KPMG Lower Gulf, tells The National.

  “When preparation for Expo 2020 picks up, we expect to see a significant amount of job creation and an increase in demand for residential real estate.”

  Sultan Butti bin Merjen told Emirates247 that more than AED68 billion of deals have been struck in the first 53 days of 2016, forecasting a total of AED300 billion to be invested in the market over the course of 2016.

  Speaking at the Cinder Dubai 2016 conference, Bin Merjen added: “Investors are buying into the property market and we can see that, with registration of AED68 billion worth of deals from January to February 22 2016. In fact, we expect to touch AED300 billion in real estate transactions this year.”

  “People talk of a correlation between lower oil prices and property, but we haven’t seen any such thing,” he added.

  “People are buying and not all of them have any business with oil. There are a lot of investors with money who have trust in Dubai.”

  The figures follow figures from the DLD showing that 55,928 investors from 150 nationalities invested a total of AED135 billion in Dubai real estate in 2015.